Krav til og egenskaper ved smøremidler

image 1

Hovedkravene som stilles til smøremidler er evnen til å:
Holde flater fra hverandre under alle belastninger, temperaturer og hastigheter, slik at friksjon og slitasje minimeres.
Fungere som kjølemiddel som fjerner varmen som produseres av friksjon eller av eksterne kilder
Holde seg tilfredsstillende stabil for å garantere konstant adferd i hele den beregnede levetiden
Beskytte overflater mot angrep fra aggressive produkter som dannes under bruk
Vise renseevne og kapasitet til å holde på urenheter for å fjerne rester og smuss som kan dannes under bruk

Egenskapene til smøremidler:

Hovedegenskapene til smøremidler, som vanligvis angis blant produktet karakteristiske data, er:

  • Viskositet
  • Viskositetsindeks
  • Hellepunkt
  • Flammepunkt


Viskositet
Viskositet beskriver strømningsadferden til en væske. Viskositeten til smøreoljer går ned ettersom temperaturen stiger og måles følgelig ved en gitt temperatur (f.eks. 40 °C).
Viskositeten til et smøremiddel bestemmes av tykkelsen på oljelaget mellom metallflater som er i kontakt med hverandre.
Den mest brukte måleenheten for viskositet er centistoke (cSt).


Viskositetsindeks
Viskositetsindeksen er en karakteristikk som brukes til å angi variasjoner i viskositet for smøreoljer med endringer i temperatur.
Jo høyere viskositetsindeks, jo lavere variasjon i viskositet når temperaturen endres.
Hvis to smøremidler med samme viskositet vurderes ved en temperatur på 40 °C, vil den som har høyere viskositetsindeks garantere:

bedre motorstart ved lave temperaturer (lavere intern friksjon)
høyere stabilitet i smørelaget ved høye temperaturer


Viskosimetriske klassifiseringer
Det brukes en rekke viskosimetriske klassifiseringssystemer som angir, vanligvis med et tall, et mer eller mindre begrenset viskositetsområdet.
Målet er å gi, sammen med viskositetsindeksen, en kjapp indikasjon på det best egnede valget av smøremiddel for et spesifikt bruksområde.


ISO VG-grader brukes mye til å klassifisere industrioljer. Hver grad identifiserer et kinematisk viskositetsområde målt ved 40 °C.

SAE-grader brukes om motor- og giroljer.

Hellepunkt
Hellepunktet henviser til den laveste temperaturen der et smøremiddel fremdeles er flytende. Under hellepunktet blir oljen tykkere og slutter å flyte fritt.


Flammepunkt
Flammepunktet er den laveste temperaturen der en oljedamp- og luftblanding blir antennelig. Det fastsettes ved å gradvis varme opp olje- og luftblandingen i en standard laboratoriebeholder inntil blandingen antennes.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy